Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος: Νικηφόρος Νευράκης
Αντιπρόεδρος: Ερρίκος Βάιος
Γενικός Γραμματέας: Θεόδωρος Γραμματικόπουλος
Ταμίας: Ιωάννης Τουφεξής
Δημόσιες Σχέσεις: Πέτρος Πρόκος

Η σύνθεση της εκτελεστικής επιτροπής αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.
Οι εκλογές διεξάγονται ανά τριετία.